VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ

Lapkričio 1 diena – Visų šventųjų iškilmė. Viena didžiausių iškilmių metuose.
Ji kitokia – rimta, su netekties, ilgesio šešėliu. Mus visus, tikinčius ir ne tikinčius,
ji liečia ir nei vieno nepalieka abejingo „Visiems Šventiesiems“. Kiekvienas šią
dieną prisimename savo „šventuosius“ tuos, kuriuos mylėjome ir vis tebemylime.
Taip prisiglaudžiame prie amžinybės šydo, kurio kartais bijome, nors ir paslapčia
smalsaujame.

Kviečiu Visus jungtis bendrai maldai už išėjusius į Viešpaties namus Tėvus,
Brolius, Šeimos narius, Bičiulius, Kaimynus, Geradarius už visus kuriuos
pažinojome.

PAMALDŲ TVARKA SALAKO BAŽNYČIOJE:
Lapkričio 1-oji, Visų Šventųjų diena:
12 val., Šv. Mišios už visus tuos, kuriems esame dėkingi, malda už mirusiuosius.

Lapkričio 2 d. Vėlinių diena
12 val. Šv. Mišios už Salako parapijos mirusius žmones ir už tuos, kurių jau niekas
nebeprisimena.

Po Šventų mišių gedulinga Procesija iš Salako bažnyčios į kapines.

Salako Švč.M.Marijos Sopulingosios parapijos klebonas R.Rimkus