Salako bendruomenės namų remonto darbų projektas pajudėjo, bet lėšų trūkumas neramina

Salako bendruomenė ,,Sakalas“ 2018 metų gegužę pateikė paraišką pagal VPS priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, (LEADER-19.2-7) veiklos sritį
”Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr.
LEADER-19.2-7.2. Paraiška ,,Salako bendruomenės namų remontas“ sulaukė gero įvertinimo ir
jai buvo skirtas 28312,00 Eur finansavimas.

Tačiau tai yra tik 80 % nuo bendros paraiškos sumos,
o likusius 20 % , tai yra 7078,00 Eur įnašu privalo prisidėti pati bendruomenė. Džiaugsmo mažai,
tačiau apie tokias lėšas bendruomenė gali tik svajoti.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai 2019 m. birželio 10 d. pakvietus rajono NVO ir
tradicines religines bendruomenes teikti paraiškas daliniam finansavimui iš Zarasų rajono
savivaldybės biudžeto, Salako bendruomenė ,,Sakalas“ ir čia pateikė paraišką pagal prioritetinę
veiklos sritį ,, NVO ir tradicinių religinių bendruomenių laimėtų projektų dalinis finansavimas“.
Bendruomenei buvo skirta tik 1775,00 Eur parama. Bendruomenė džiaugiasi parama ir dėkoja
rajono Savivaldybei, tačiau bendruomenės Valdyba ir toliau lieka nežinioje ir su galvos skausmu,
kus rasti likusias lėšas, kuriomis bendruomenei privalu prisidėti prie projekto įgyvendinimo, nes
projekto įgyvendinimo darbai jau įsibėgėjo. Bendruomenės troškimas vienas, kaip galima greičiau
įgyvendinti projektą ir tikisi dar šiais metais per Salako miestelio šventę atverti bendruomenės
namų duris seniūnijos gyventojams, įsteigti juose vaikų dienos centrą.
Džiugu tai, kad Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su kitais partneriais, kurių
tarpe ir Salako bendruomenė „Sakalas“ įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų
ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu
siekiama kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam
vaikui gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Salako
miestelyje, o ir seniūnijoje yra nepakankamas vaikų dienos priežiūros ir popamokinio ugdymo
paslaugų bei jų prieinamumo spektras, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams trūksta
bendruomeninių paslaugų. Todėl, atsižvelgiant į šią situaciją, planuojama Salako bendruomenės
namų patalpose įsteigti vaikų dienos centrą ir taip didinti vaikų užimtumą, savarankiškumą, ugdyti
jų ir jų tėvelių socialinius ir buities įgūdžius. Bendruomenės namuose būtinų ir reikiamų paslaugų
teikimas prisidės prie ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų visapusiško ugdymo, užimtumo
didinimo, įtrauks juos į bendruomeninę veiklą ir jos skatinimą. Salako bendruomenės vaikų dienos
centro įsteigimui bendruomenei yra skirta virš 8000,00 Eur.
Todėl dar kartą kviečiu visus, ir vietos gyventojus, ir iš šio krašto kilusius salakiškius
verslininkus, ir visus, kam mielas Salako kraštas, prisidėti prie bendruomenės projekto sėkmingo
įgyvendinimo vardan mūsų vaikų užimtumo ir ugdymo. Tik bendrų pastangų dėka turėsime jaukius
bendruomenės namus.

Pagarbiai Renius Kisielius,

Salako bendruomenės pirmininkės pavaduotojas, atsakingas už projektų įgyvendinimą