Salako pagrindinės mokyklos istorija


Salako mokykla istoriniuose šaltiniuose kaip parapijinė mokykla minima jau 1781 metais. Joje buvo mokoma lenkų, lotynų, vėliau rusų kalba.

1906 metais mokykloje pradeda dirbti aušrininkas Antanas Poderys ir įvedamos pamokos lietuvių kalba. A. Poderys pradeda švietėjišką veiklą, moko lietuviškų dainų, skiepija tautinę dvasią, rengia vaidinimus. I Pasaulinio karo metais mokykla neveikia, tačiau jau 1918 m. pradeda veikti keturmetė, o nuo 1936 m. – ir šešiametė mokykla. 1944 m. mokykla perorganizuojama į progimnaziją, joje mokosi 182 mokiniai, vėliau pastatomas priestatas.

1949 m. mokykla tampa vidurine, išleidžiama pirmoji abiturientų laida – 11 mokinių. 1963 m. įrengiami nauji kabinetai, dirbtuvės, valgykla, čia mokosi apie 350 mokinių – tai mokyklos pakilimo metai. 1977 m. pastatomas naujas priestatas, sporto salė. Nuo 1989 m. mokykla pradeda tautinio atgimimo laikotarpį, aktyviai dalyvauja visuomenės persitvarkymo procesuose, tačiau mokinių skaičius tolydžio mažėja.

2001 m. mokykla išleidžia paskutinę, 52-ąją abiturientų laidą ir tampa dešimtmete mokykla.

Antanas Poderys –
lietuviškos mokyklos Salake įkūrėjas

Gimė 1864 m. Zapyškyje, baigęs Veiverių gimnaziją, dirbo Lenkijoje. Bendradarbiavo J.Basanavičiaus leidžiamoje „Aušroje“, dažnai susitikdavo su V.Kudirka.

1906 m. paskirtas į Salako dviklasę mokyklą vedėju, kur pirmąkart įvedė 2 savaitines valandas lietuvių kalbai mokyti. Kartu jis pradeda ir aktyvią švietėjišką veiklą, lietuviškos sąmonės žadinimą. Ne tik vaikams mokykloje skiepija tautinę dvasią, moko lietuvių liaudies dainų.

A.Poderys subūrė Salake lietuvišką chorą ir surengė pirmą lietuvišką vakarą, kur buvo parodytas vaidinimas „Genovaitė“. 1909 m. pirmą kartą Salake gegužinėje sugiedota Tautiška giesmė. Nepriklausomybės metais A.Poderys buvo keturmetės mokyklos vedėju bei aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Mokytojas A.Poderys mirė 1941 m. spalio 27 d. Zarasuose. Palaidotas Salako kapinėse, kur vėliau atgulė ir jo žmona Petronėlė.


Mokyklos direktoriai,
dirbę Salako mokykloje

1906-1914 ved. Antanas PODERYS

1918-1936 ved. Antanas PODERYS

1936-1944 ved. Jonas VAITĖNAS

1944-1945 direkt. Jonas MATULIS

1945-1946 Petras CIMBOLENKA

1946-1949 Izidorius ŠUMINAS

1949-1951 Osvaldas ŠILEIKIS

1951-1952 Romualdas STAKĖNAS

1952-1953 Teodoras MASELIS PETRAUSKAS

1953-1956 Petras STANKEVIČIUS

1956-1958 Leonas JUKNEVIČIUS

1958-1960 Vytautas RATINSKAS

1960-1970 Kazys ŠILEIKIS

1970-1989 Vytautas BUKELSKIS

1989-2009 Rimantas BIKULČIUS

2009- Leonas SADAUSKAS