Salako girininkija

Salako girininkija randasi pietinėje Zarasų rajono dalyje. Girininkijos teritorijoje yra virš 10000 ha miškų. Jų tarpe 2898 ha sudaro valstybinės reikšmės miškai. Miškai turtingi šiam kraštui būdinga augalija, gyvūnija, kraštovaizdžiu, gamtos paminklais.

Valstybiniai miškai skirstomi ir sudaro II grupes, jos pogrupiai II A Ekosisteminiai miškai – 339ha., II B Rekreaciniai miškai – 12 ha. III grupė (apsauginiai) miškai – 774 ha., IV grupė (ūkiniai) – 1803 ha.

Valstybinės reikšmės miškuose vyrauja pušynai – 69% – 1867 ha., beržynai sudaro 17% – 498 ha., eglynai – 13% – 339 ha. Kitų medžių rūšių medynai sudaro nedidelę dalį.

Į girininkijos teritoriją patenka Gražutės regioninis parkas ir Pratkūnų valstybinis geomorfologinis draustinis.

Girininkijoje daug gilią senovę menančių gamtos ir kultūros paveldo objektų. Įžymioji Salako pušis, Napoleono akmuo, rudoji versmelė.

Salako girininkijoje dirba trys miškų apsaugos darbuotojai. Girininkas, girininko pavaduotojas ir eigulys. Darbai atliekami vadovaujantis tvarios miškininkystės principais. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų.

Salako girioje ošia ilgakamienės pušys, skarotosios eglutės, baltakamieniai beržai, tyvuliuoja ežerai ir ežerėliai, čiurlena upeliai, teka Šventosios upė

Gamta atsiveria prieš mus visus savo turtais: pelkėse žybsinčiais raudonais karoliais – spanguolės, samanose pasirodančios grybų kepurėlės, pražingsniuojantis girių karalius – briedis, šmisteli lapė, paukštelių čiulbėjimas, genio tarškėjimas.

Gamta mus pasitinka ir priima – visus.

Bet ar mes elgiamės tinkamai?

Ar neišbaidome miškuose paukštelių, nepaliekame šiukšlių?

Turime išsaugoti miškus ateinančioms kartoms.