Salako bendruomenės centro nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Salako bendruomenės centro veiklos pobūdį, tikslus, uždavinius, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę bei atsakomybę, likvidavimo bei reglamentavimo tvarką.

2. Salako bendruomenės centras – tai ,,daugiafunkciniai“ namai visiems asmenims, gyvenantiems vienoje bendruomenėje.

3. Salako bendruomenės centras yra bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikianti įstaiga, skirta visiems labiausiai pažeidžiamiems gyventojų sluoksniams:

– vienišiems pensininkams ir žmonėms su negalia,

– pagyvenusiems ir seniems žmonėms,

– vaikams iš probleminių šeimų,

– jaunimui ir kitiems, kuriems reikalingos socialinės paslaugos.

4. Bendruomenės centras jungia stacionarinius globos namus ir socialinių paslaugų tarnybą.

5. Bendruomenės centro veikloje dalyvauja visi bendruomenės gyventojai.

6. Bendruomenės centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, rajono Tarybos sprendimais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

7. Salako bendruomenės centro steigėjas yra Zarasų rajono savivaldybė.

8. Bendruomenės centras yra savarankiška biudžetinė įstaiga. Nuo įregistravimo dienos yra juridinis asmuo, turintis antspaudą, su savo pavadinimu, nuostatus ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

9. Bendruomenės centro adresas:

Daugailių g.10, Salako miestelis, Zarasų rajonas, LT-32216.

10. Bendruomenės centras bendradarbiauja su vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis globos bei labdaros organizacijomis.

11. Bendruomenės centras steigiamas specialiai šiam tikslui rekonstruotame ir pritaikytame pastate. Bendruomenės centro patalpos turi atitikti techninius, sanitarinius, higieninius, saugos darbe ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.

12. Bendruomenės centras savanoriškais pagrindais gali dalyvauti įvairių visuomeninių organizacijų veikloje.

13. Salako bendruomenės centro pagrindinės veiklos rūšys, pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

85.3 – Socialinio darbo veikla;

85.31 – Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu;

85.31.10 – Socialinė globa, teikiama visą parą seneliams, neįgaliems žmonėms;

85.32 – Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu.

 

II. Veiklos tikslai, uždaviniai Ir funkcijos

14. Jungti į bendruomenės gyvenimą visus labiausiai pažeidžiamus gyventojų sluoksnius, padėti jiems gyventi aktyviau, įdomiau ir prasmingiau.

15. Plėtoti socialinių paslaugų tinklą visiems bendruomenės nariams.

16. Sukurti vietą bendruomenės nariams kur jie galėtų bendrauti vieni su kitais, užsiimti mėgstama veikla, ir tokiu būdu sumažinti savo socialinę izoliaciją.

17. Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

18. Stacionariniuose globos namuose senyvo amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia padėti patenkinti būtinus gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumą nežeminančias ir kuo geresnes gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises ir interesus, skatinti sugebėjimą, pasirūpinti savimi, atkurti ryšius su visuomene bei, pagal galimybes, padėti integruotis visuomenėje.

19. Bendruomenės centro pagrindinis veiklos uždavinys yra teikti pirminius gyvybinius žmogaus poreikius užtikrinančias paslaugas ir tenkinti psichologines, socialines, buitines, kultūrines ir dvasines kiekvieno asmens reikmes, užtikrinant pasirinkimo teisę realizuojant asmeninius poreikius, savo teises dalyvauti savipagalbos, saviraiškos, savęs aktyvinimo procese ir bendruomenės centro vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje.

20. Bendruomenės centro pagrindinės funkcijos:

20.1 organizuoti bendruomenės nariams ir globos namų gyventojams laisvalaikį, užimtumą ir sudaryti sąlygas burtis pagal įvairius interesus ir pomėgius;

20.2. ugdyti teigiamą požiūrį į socialinių problemų sprendimą, toleranciją ir pagarbą;

20.3. pagerinti gyvenimo kokybę, sumažinti socialinės atskirties poveikį bendruomenės nariams ir skatinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą;

20.4. teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas;

20.5. suteikti gyvenamąjį plotą globos namų gyventojams pagal nustatytas normas aprūpinti reikalingu inventoriumi, organizuoti materialinį bei buitinį aptarnavimą;

20.6. organizuoti globos namų gyventojų gyvenimą taip, kad būtų tenkinami jų fiziniai, psichologiniai, socialiniai, kultūriniai bei dvasiniai poreikiai. Gyventojams, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, sudaryti sąlygas patiems tenkinti savo poreikius;

20.7. užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką, sukurti, kiek galima artimesnes namų aplinkai gyvenimo sąlygas, užtikrinti gyventojų teisę į privatų gyvenimą;

20.8. rūpintis, kad būtų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, organizuoti medikų konsultacijas, o prireikus – hospitalizuoti bei pagal nustatytą normą aprūpinti medikamentais;

20.9. esant reikalui organizuoti globos namų gyventojų slaugą ir pagal galimybes aprūpinti slaugos priemonėmis;

20.10. organizuoti racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatą ir medikų rekomendacijas pagal nustatytas normas;

20.11. organizuoti socialinę reabilitaciją pagal individualius globos planus atsižvelgiant į kiekvieno asmens poreikius, pomėgius ir interesus;

20.12. įvertinti (pervertinti) globos namų gyventojų socialinių paslaugų poreikį teisės aktų nustatyta tvarka;

20.13. įtraukti globos namų gyventojus ir bendruomenės narius į įstaigos veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose įstaigos veiklos srityse;

20.14. laikytis sanitarinio, higieninio ir priešepideminio režimo;

20.15. tvarkyti bendruomenės centrą lankančių ir gyvenančių asmenų apskaitą, asmens bylas;

20.16. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams kelti savo kvalifikaciją;

20.17. bendradarbiauti su kitomis bendruomenėje esančiomis bei panašius tikslus turinčiomis institucijomis šalyje, socialinėmis tarnybomis, dalintis patirtimi ir taikyti pažangius darbo metodus;

20.18. vykdyti kitas su įstaigos veikla bei tikslais susijusias funkcijas.

III. VALDYMAS

21. Bendruomenės centro veikla organizuojama ir vykdoma, siekiant įstaigos veiklos tikslų ir kokybiškai įgyvendinant uždavinius.

22. Bendruomenės centrui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Zarasų rajono savivaldybės taryba.

23. Bendruomenės centro direktorius:

23.1. organizuoja ir koordinuoja centro veiklą ir atsako už ją pagal steigėjo patvirtintą pareiginę instrukciją;

23.2. įgyvendina priemones bendruomenės centro veiklai tobulinti;

23.3. priima ir atleidžia darbuotojus, taiko skatinimo priemones ir skiria drausmines nuobaudas;

23.4. savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus;

23.5. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos ugdymu;

23.6. tvirtina pareigines instrukcijas, vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

23.7. veikia Bendruomenės centro vardu be įgaliojimo, atstovauja jo interesams visose įstaigose ir organizacijose, sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

23.8. saugo ir gina paslaugų gavėjų ir darbuotojų teises ir interesus;

23.9. teikia informaciją visuomenei apie Bendruomenės centro veiklą ir teikiamas paslaugas;

23.10. užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos Respublikos Darbo kodekso Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

23.11. vykdo kitus steigėjo pavedimus, neprieštaraujančius įstatymams ir kitiems teisės aktams.

24. Bendruomenės centro administracija atsako už :

24.1. centro lankytojų ir gyventojų priežiūrą, veiklą ir saugumą;

24.2. kokybišką socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą;

24.3. organizacinę, techninę ir finansinę Bendruomenės centro veiklą, savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apsaugą;

24.4. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų teisės aktų, bei Zarasų rajono savivaldybės sprendimų vykdymą ir šių nuostatų laikymąsi.

IV. PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMPKĖJIMO TVARKA

25. Bendruomenės centro darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso nustatyta tvarka.

26. Bendruomenės centro darbuotojų darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

27. Steigėjas nustato Bendruomenės centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientą ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais.

28. Zarasų rajono savivaldybės taryba nustato Salako bendruomenės centro didžiausią leistiną darbuotojų skaičių.

29. Salako bendruomenės centro direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo, nustato darbuotojams tarnybinius atlyginimų koeficientus, personalinius priedus bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas, atsižvelgiant į darbo pobūdį, stažą, išsimokslinimą, kvalifikaciją.

V. GYVENIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA
IR SĄLYGOS

30. Salako bendruomenės centro globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia kurie, dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose

31. Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa gyventojams, kuriems įvertintas nesavarankiškumo lygis (iš dalies nesavarankiškas ir visiškai nesavarankiškas) ir nustatytas socialinės globos poreikis.

32. Socialinė globa teikiama vadovaujantis teisės aktų nustatytomis higienos ir globos normomis, reikalavimais socialinės globos įstaigoms.

33. Socialinės globos normos taikomos vadovaujantis asmens teisių užtikrinimo, dalyvavimo ir bendradarbiavimo, pasirinkimo ir socialinės globos tikslingumo, asmens savarankiškumo ugdymo ir socialinės integracijos, nediskriminavimo principais.

34. Globos namų tikslas – užtikrinti asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą.

35. Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens socialinės globos poreikiui tenkinti, įstaigos vadovas kreipiasi į savivaldybę, dėl kitų socialinių paslaugų asmeniui skyrimo ar nutraukimo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

36. . Bendruomenės centro administracija kiekvieno globos namų gyventojo, jo artimųjų ar kitų asmenų pageidavimu, suteikia informaciją apie globos namuose teikiamas paslaugas, veiklą personalą, tvarką ir sąlygas.

37. Bendruomenės centro administracija su kiekvienu globos namų gyventoju arba jam atstovaujančiu asmeniu pasirašo socialinių paslaugų teikimo dvišalę sutartį, kurioje aptariamos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka. Gyventojai turi galimybę savo iniciatyva nutraukti dvišalę sutartį arba ji gali būti keičiama abipusiu susitarimu.

38. Globos namuose gyvenantiems asmenims pensijos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Mokėjimo už socialinę globą dydį nustato savivaldybė atsižvelgdama į asmens pajamas ir turtą, vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

40. Asmenys kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius, pomėgius.

41. Globos namų gyventojai maitinami 4 kartus per dieną.

42. Globos namuose sunkiai sergantiems ir nepajėgiems apsitarnauti gyventojams teikiamos slaugos paslaugos.

43. Gyventojų asmeninių pinigų apskaitos, laikymo ir naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir įstaigos nustatyta tvarka.

44. Globos namuose kilus incidentui, kai gali kilti grėsmė darbuotojo ar gyventojo sveikatai ir gyvybei ar gavus pranešimą apie daromą nusikaltimą ar kitokį teisės pažeidimą, kviečiama policija.

45. Gyventojas iš globos namų gali išvykti laikinai (iki 3 mėn.per metus) ar visam laikui pagal įstaigoje numatytą laikino išvykimo tvarką, jei jis pats to nori. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu.

46. Išleidžiant gyventoją, turi būti įsitikinta, kad asmeniui bus užtikrintos paslaugos bendruomenėje, jis turės tinkamas gyvenimo sąlygas ir galės gyventi savarankiškai.

47. Gyventojas išvykęs iš globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, kad išsaugotų vietą, už išvykimo laiką moka 30 procentų jam nustatyto mokesčio už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

48. Išvykstant iš globos namų savarankiškam gyvenimui, gyventojui grąžinami dokumentai, asmeniniai daiktai ir vertybės, kurios buvo saugomos globos namuose, pažyma apie buvimo laiką globos namuose.

49. Savavališkai pasišalinus gyventojui iš globos namų (arba įvykus nelaimingam atsitikimui), administracija nedelsdama imasi priemonių jį surasti, ir apie tai praneša policijos komisariatui, prokuratūrai, steigėjui bei artimiesiems.

50. Esant laisvoms vietoms, globos namuose gali būti apgyvendinami asmenys trumpalaikei socialinei globai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

51. Trumpalaikei socialinei globai asmuo gali būti apgyvendinamas ne ilgesniam kaip 30 parų laikotarpiui per 6 mėnesius.

52. Globos namų gyventojo arba jo globėjo prašymas perkelti gyventi į kitą globos įstaigą sprendžiamas tarpininkaujant steigėjui.

53. Gyventojams, sistemingai pažeidinėjantiems globos namų vidaus ir viešąją tvarką gali būti taikomos administracinio, baudžiamojo poveikio priemonės Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

54. Gyventojas, nuolat nesilaikantis Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, gali būti pašalinamas iš globos namų.

55. Šiai procedūrai atlikti steigėjas sudaro specialią komisiją, kuri turi išanalizuoti situaciją ir priimti sprendimą. Į komisijos sudėtį įtraukiami atstovai iš savivaldybės, nustatančios asmens socialinės globos poreikį, seniūnijos (kurioje gyveno asmuo iki apgyvendinimo globos įstaigoje), globos įstaigos, Gyventojų tarybos atstovas ir, jei yra, gyventojo artimųjų. Ginčai, kilę dėl pašalinimo iš globos namų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

56. Pagrindas inicijuoti pašalinimą – ne mažiau kaip 3 per 6 mėn. laikotarpį raštu įforminti ir globos įstaigoje užregistruoti grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai ar gyvenamosios vietos teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai. Svarstant pašalinimo iš globos namų klausimą, turi dalyvauti pats gyventojas.

57. Jeigu globos namų gyventojas padaro materialinę žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui, turi ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų ir globos namų nustatyta tvarka.

58. Globos namuose negali būti apgyvendinami:

– asmenys, kurie teismo sprendimu pripažinti neveiksniais;

– sergantys aktyviąja tuberkulioze;

– ūminiais, somatiniais, infekciniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų gyventojų saugumui ir sveikatai.

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

59. Bendruomenės centro lėšas sudaro:

– Savivaldybės biudžeto lėšos;

– lėšos gautos už teikiamas paslaugas;

– gaunamos labdaros ir paramos lėšos;

– projektinio finansavimo lėšos;

– savanoriški įnašai;

– kitos teisėtai gautos lėšos.

60. Mokestis už teikiamas paslaugas imamas vadovaujantis steigėjo nustatyta ir patvirtinta tvarka.

61. Bendruomenės centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Bendruomenės centras patikėjimo teise perduotą rajono Savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

63. Bendruomenės centras susidėvėjusias ir nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

VII. FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ

64. Bendruomenės centras finansuojamas iš rajono Savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas, laikantis Zarasų rajono savivaldybės nustatytų finansavimo taisyklių.

65. Biudžeto lėšos naudojamos pagal paskirtį, programų sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti ir laiku atsiskaityti su biudžetu.

66. Bendruomenės centras gautus biudžeto asignavimus naudoja racionaliai, bei garantuoja savo finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

67. Bendruomenės centro finansinės-ūkinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas.

68. Bendruomenės centro veiklos biudžetinių lėšų apskaitos ir finansinės atsakomybės auditą atlieka Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius, vidaus audito tarnyba bei kitos kontrolės funkcijas atliekančios įstaigos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

69. Salako bendruomenės centras reorganizuojamas ir likviduojamas steigėjo sprendimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.