Salako socialinės globos namai

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

 Daugailių g. 10, Salakas, Zarasų r., tel./ faks. (8 385) 59 285, zarakauskiene@gmail.com

www.salakoglobosnamai.lt

Nuostatai

V I Z I J A

                      Išplėtotas socialinių paslaugų tinklas tenkins visų bendruomenės narių poreikius socialinėms paslaugoms, išspręstos savirealizacijos, savipagalbos, socialinės izoliacijos ir laisvalaikio užimtumo problemos.

M I S I J A

                      Tenkinti bendruomenės narių poreikius stacionarinėms ir nestacionarinėms socialinėms paslaugoms, padėti jiems integruotis į visuomenę, spręsti užimtumo, ugdymo, savęs realizavimo klausimus, plėtoti socialinių paslaugų tinklą.

 

            Zarasų rajono savivaldybė, gavusi finansavimą iš 1998 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbto konkurso Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos, 1999 m. vasarį įkūrė Salako bendruomenės centrą.

Salako socialinės globos namai  –  yra bendrąsias  ir specialiąsias socialines paslaugas teikianti įstaiga, skirta visiems labiausiai pažeidžiamiems gyventojų sluoksniams:

– vienišiems pensininkams ir žmonėms su negalia,

– pagyvenusiems ir seniems žmonėms,

 

Veiklos tikslai:

  1. Jungti į bendruomenės gyvenimą visus labiausiai pažeidžiamus gyventojų sluoksnius, padėti jiems gyventi aktyviau, įdomiau ir prasmingiau.
  2. Plėtoti socialinių paslaugų tinklą visiems bendruomenės nariams.
  3. Sukurti vietą bendruomenės nariams kur jie galėtų bendrauti vieni su kitais, užsiimti mėgstama veikla, ir tokiu būdu sumažinti savo socialinę izoliaciją.
  4. Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas.
  5. Stacionariniuose globos namuose senyvo amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia padėti patenkinti būtinus gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumą nežeminančias ir kuo geresnes gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises ir interesus, skatinti sugebėjimą, pasirūpinti savimi, atkurti ryšius su visuomene bei, pagal galimybes, padėti integruotis visuomenėje.

Bendruomenės centro pagrindinis veiklos uždavinys:

teikti pirminius gyvybinius žmogaus poreikius užtikrinančias paslaugas  ir tenkinti psichologines, socialines, buitines, kultūrines  ir dvasines kiekvieno asmens reikmes, užtikrinant pasirinkimo teisę realizuojant asmeninius poreikius, savo teises dalyvauti savipagalbos, saviraiškos, savęs aktyvinimo procese ir bendruomenės centro vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje.

Salako bendruomenės centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

Socialinių paslaugų sąrašas patvirtintas Zarasų rajono Tarybos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. T-135.

Bendrąsias socialines paslaugas teikia socialinių paslaugų tarnyba visiems bendruomenės nariams (socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, pagyvenusiems žmonėms ir žmonėms su negalia, jaunimui bei kitiems bendruomenės nariams, kuriems reikalingos paslaugos).

Teikiamų socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai), ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

B e n d r o s i o s  socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime gali būti ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be nuolatinės specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis, bei siekti užkirsti kelią asmens (šeimos) bendruomenės socialinėms problemoms kilti, ir visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

Teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos:

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas

1.

Informavimas Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai) Vienkartinis

2.

Konsultavimas Kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų Iki problemos išsprendimo

3

Tarpininkavimas ir atstovavimas Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius,užrašant pas specialistus), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų) Iki problemos išsprendimo

4.

Sociokultūrinės paslaugos

 

 

 

 

 

 

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla Pagal poreikį

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Tai dušo ir skalbyklos paslaugos Pagal poreikį

6.

Kitos bendrosios socialinės paslaugos Socialinės paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius Pagal poreikį

 

Paslaugų tarnybos teikiamos paslaugos yra nemokamos, išskyrus asmens higienos ir skalbyklos paslaugas.

Paslaugos:

 

Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.

Specialiosios socialinės paslaugos – socialinė globa  teikiama Salako bendruomenės centro globos namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Teikiamos šios specialiosios socialinės paslaugos:

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslaugos sudėtis

1.

Trumpalaikė socialinė globa Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba Informavimas,konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

darbinių įgūdžių ugdymas,

laisvalaikio organizavimas,

buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimas,

maitinimas,

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, socialinio darbo,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

2.

Ilgalaikė socialinė globa Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškiem ar iš dalies nesavarankiškiem senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba Informavimas,konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

darbinių įgūdžių ugdymas,

laisvalaikio organizavimas,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas,

maitinimas,

sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimas, socialinio darbo, bendravimo, kultūrinės, religinės, edukacinės ir

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį