Įstatai

                                                                                        PATVIRTINTA:                                                                              Steigėjų (dalininkų)                                                                                        visuotinio  susirinkimo 2012-11-30

   protokolu Nr.2

 

ĮREGISTRUOTA

Juridinių asmenų registre 2013 m. sausio 10 d.

Kodas 301695127

 

 

ŠVIETĖJO  ANTANO  PODERIO  PARAMOS  FONDO

Į S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švietėjo Antano Poderio paramos fondas ( toliau – Fondas ) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra labdaros ir paramos fondas.

2. Fondas veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savo įstatus.

3. Tikslus Fondo pavadinimas: Švietėjo Antano Poderio paramos fondas.

4. Fondo buveinė : Poderio g. Nr. 6, Salako mstl., Zarasų rajonas, LT-32217.

5. Fondo veiklos trukmė neterminuota.

6. Fondas veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje.

7. Fondo finansiniais metais yra kalendoriniai metai.

 

 

II. FONDO VEIKLOS TIKSLAI

            1. Fondo pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ( toliau – Labdaros ir paramos įstatymas ) ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, skatinti demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės formavimąsi, remti ir tenkinti Salako seniūnijos bei bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius.

2. Fondo uždaviniai:

2.1.Burti bendruomenės narius bendrai veiklai;

2.2.Organizuoti įvairius renginius;

2.3.Rūpintis Salako ir jo apylinkių kultūros paveldo išsaugojimu;

2.4.Garsinti Salako kraštą, kurti turizmui, verslui ir kitai veiklai palankią infrastruktūrą;

2.5.Bendradarbiauti su panašiomis visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje bei Lietuvos valstybės institucijomis, skatinti juos įvairiais būdais remti Fondo veiklą;

2.6.Remti įvairiausias bendruomenės programas ir projektus, ypač susijusius su krašto puoselėjimu, garsinimu ir klestėjimu;

2.7.Rengti labdaros ir paramos akcijas, aukcionus, užsiimti savanoriška veikla, kuriant bendruomenės gerovę;

2.8.Kaupti lėšas, užsiimti leidyba, suvenyrų ir atributikos gamyba, platinimu bei kita veikla, kuri garsina Salako kraštą, Fondo išlaikymą ir veiklą.

3.Veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

3.1.  85.32.20 labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų veikla.

2

III. FONDO DALININKAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

1.Fondo dalininkas – fizinis ar juridinis asmuo, raštiškai pareiškęs norą dalyvauti Fondo veikloje ir įnešęs įnašą.

2.Fondo dalininkas turi teisę:

2.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime;

2.2. susipažinti su Fondo dokumentais ir gauti visą Fondo turimą informaciją apie jo veiklą;

2.3. bet kada išstoti iš Fondo. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip Fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

2.4. kitas teisės aktuose ir Fondo įstatuose nustatytas teises;

2.5. fondo dalininkai, neįvykdę įsipareigojimų, gali būti pašalinti iš Fondo dalininkų, o Fondo rėmėjams, įsipareigojantiems skirti Fondui lėšų ar teikti paslaugas, gali būti suteiktos Fondo dalininko teisės. Dalininką pašalinti bei rėmėjui suteikti dalininko teises gali tik visuotinis dalininkų susirinkimas.

3.Fondo dalininko pareigos:

3.1. laikytis Fondo įstatų, visų įstatymų bei poįstatyminių aktų;

3.2. kasmet skirti Fondui materialinę paramą arba teikti jam nemokamas paslaugas;

3.3. dalyvauti metiniame dalininkų susirinkime;

3.4. vykdyti dalininkų susirinkimų sprendimus ir vadovautis šiais įstatais.

 

 

IV. DALININKŲ  IŠSTOJIMO (PAŠALINIMO) IR DALININKŲ TEISIŲ

SUTEIKIMO RĖMĖJAMS TVARKA

 

 

            1.Fondo dalininkų ir rėmėjų skaičius neribojamas.

2.Fondo dalininkai gali bet kuriuo momentu išstoti iš Fondo dalininkų, apie tai prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavus Fondo pirmininką.

3.Dalininkas, daugiau kaip 2 metus nevykdantis savo pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, gali būti pašalintas iš Fondo dalininkų. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip Fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.Dalininko pašalinimo iniciatoriumi gali būti Fondo valdyba arba visuotinis dalininkų susirinkimas. Nutarimą dėl dalininko pašalinimo priima visuotinis dalininkų susirinkimas.

5.Aktyviausiems Fondo rėmėjams, įsipareigojantiems skirti Fondui lėšų ar teikti įvairias paslaugas, gali būti suteiktos Fondo dalininko teisės. Nutarimą dėl šių teisių suteikimo priima visuotinis dalininkų susirinkimas.

 

V. FONDO  ORGANAI

 

 

            1.Fondo organai yra visuotinis dalininkų Susirinkimas, valdyba ir Fondo pirmininkas

( fondo vadovas ).

 

VI. VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO

TVARKA IR KOMPETENCIJA

 

1.Visuotinis dalininkų susirinkimas ( toliau -„Susirinkimas” ) yra aukščiausiasis  Fondo organas. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Fondo dalininkai. Dalininkas, negalintis asmeniškai dalyvauti Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Susirinkime ar

atlikti kitus teisinius veiksmus. Fondo valdymo organų nariai, jeigu jie nėra Fondo dalininkai, gali dalyvauti Susirinkime be balso teisės.

2.Susirinkimas:

2.1.                 keičia Fondo įstatus;

3

 

2.2. priima sprendimus dėl dalininkų pašalinimo iš Fondo, taip pat dėl dalininko teisių suteikimo rėmėjams;

2.3. renka valdybos narius, auditorių bei juos atšaukia;

2.4. tvirtina Fondo finansinę metinę atskaitomybę  bei Fondo veiklos ataskaitą;

2.5. priima sprendimą dėl Fondo reorganizavimo ar likvidavimo;

2.6. tvirtina Fondo metinius planus;

2.7. sprendžia kitus Labdaros ir paramos fondų įstatymo ar šių įstatų Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimas.

3.Susirinkimą organizuoja valdyba. Eilinis Susirinkimas turi būti sušauktas kasmet ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja bent trys dalininkai, auditorius arba valdyba.

4.Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę valdyba privalo informuoti dalininkus raštu (laišku, faksimile arba elektroniniu paštu) likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) dienų iki Susirinkimo. Jeigu visi dalininkai raštu (laišku, faksimile arba elektroniniu paštu) išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje numatyto termino galima nesilaikyti.

5.Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Fondo dalininkų. Susirinkimo sprendimas, išskyrus šio skyriaus 2.1. ir 2.5. punktuose nurodytus sprendimus, ir tais atvejais, kai renkama Fondo valdyba, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų „už” negu „prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Šio skyriaus 2.1. ir 2.5. punktuose nurodytiems Susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų. Tais atvejais, kai renkama Fondo valdyba, sprendimas priimamas šių įstatų VII skyriaus 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka.

6.Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų Fondo valdyba turi sušaukti pakartotinį Susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek dalininkų besusirinktų.

7.Susirinkimai turi būti protokoluojami.

 

VII. VALDYBA IR JOS KOMPETENCIJA

 

 

         1.Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Fondo dalininkai ir fondo dalininkų – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

2.Valdybos narius 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas Fondo dalininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Fondo dalininkas turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei yra daugiau kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių, negu laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Fondo dalininkai turi galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių. Jeigu Fondo dalininkas, esantis valdybos nariu, pašalinamas iš Fondo dalininkų, jis turi būti atšaukiamas ir iš valdybos narių.

3.Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybos pirmininką ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

4.Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

5.Fondo valdybos nariams už veiklą neatlyginama.

6.Valdybos funkcijos:

6.1.nustatyti Fondo veiklos strategiją ir programą;

6.2. nustatyti Fondo valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

6.3. rinkti Fondo pirmininką ir finansininką bei atšaukti juos iš pareigų;

6.4. priimti sprendimus Fondui tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu;

6.5.      priimti sprendimus steigti Fondo filialus ir atstovybes bei tvirtinti jų nuostatus;

4

 

6.6. tvirtinti turtinių įnašų įvertinimą;

6.7. skirstyti Fondo lėšas;

6.8. tvirtinti Fondo įvaizdį formuojančius bei įtakojančius leidinius, gaminius, programas ir kitus kūrinius;

6.9. analizuoti Fondo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas,  revizijų inventorizacijas ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

6.10. teikti Susirinkimui tvirtinti Fondo veiklos metinį planą ir ataskaitą;

6.11. įgyvendinti Susirinkimų nutarimus;

6.12. šaukti Susirinkimus;

6.13. nustatyti dokumentų ir kitos informacijos apie Fondo veiklą pateikimo dalininkams tvarką;

6.14. spręsti kitus šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.

7.Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius organizuoja valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžio sprendimai yra teisėti, jei dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

8.Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

9.Valdybos nariai atsako už savo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. FONDO  PIRMININKAS IR JO KOMPETENCIJA

 

 

         1. Fondo veiklą organizuoja ir jam vadovauja Fondo pirmininkas. Fondo pirmininku negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

2.Fondo pirmininką ir finansininką renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jų atlyginimą (jei su jais sudaroma darbo sutartis), tvirtina pareiginius nuostatus, skatina juos ir skiria nuobaudas Fondo valdyba.

3.Fondo pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Fondo įstatais, Susirinkimo sprendimais bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

4.Fondo pirmininkas veikia Fondo vardu ir turi teisę, jei reikia, sudaryti sandorius.

5.Fondo pirmininkas atsako už:

5.1. Fondo veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą;

5.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

5.3. informacijos ir dokumentų pateikimą Susirinkimui ir valdybai;

5.4. Fondo dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

5.5. teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

5.6. informacijos pateikimą dalininkams;

5.7. kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Fondo pirmininko pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

6.Fondo pirmininkas atsako už savo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

7.Fondo pirmininkas kasmet ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti valdybai kiekvienų praėjusių finansinių metų Fondo veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Fondo veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

7.1. informacija apie Fondo veiklą įgyvendinant šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus:

7.2. Fondo dalininkų skaičius finansinių metų pabaigoje;

7.3. Fondo metinė finansinė atskaitomybė;

7.4. samdomų Fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

7.5. kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.

 

                                                                      5

 

IX. FONDO DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS

PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

            1.Fondo dalininkas turi teisę susipažinti su Fondo dokumentais ir gauti visą Fondo turimą informaciją apie jo veiklą.

2.Dalininkui raštu paprašius, Fondas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Fondo įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Fondo veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinų dalininkų Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio dalininkų Susirinkimo sprendimai, dalininkų sąrašų, Fondo pirmininko sprendimų ir bet kurių kitų Fondo dokumentų.

3.Dalininkui raštu paprašius informacijos apie Fondo veiklą, Fondas per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo pateikti Fondo pirmininko pasirašytą išsamų atsakymą į dalininko pateiktus klausimus bei suteikti visą informaciją, susijusią su dalininko pateiktais klausimais.

4.Fondo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

5.Už Fondo dokumentų ir kitos informacijos pateikimą dalininkams, juridinių asmenų registrui ir kitiems asmenims atsakingas Fondo pirmininkas.

 

 

X. FONDO PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

1.Fondo pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti dalininkai, siunčiami dalininkams šių įstatų VI straipsnio 3 punkte nustatytu būdu.

2.Fondo pranešimai ir informacija apie Fondo reorganizavimą bei likvidavimą, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti kiti asmenys (nesantys Fondo dalininkai), siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksimile, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

3. Pranešimai dalininkams bei kitiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Dalininkas privalo iš anksto informuoti Fondą apie adreso ir telefono pasikeitimą.

4.Jei dalininko adresas nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų arba jei dėl nuo Fondo nepriklausančių priežasčių pranešimo dalininkui negalima išsiųsti šiuose įstatuose nustatytu būdu, tai toks pranešimas, o taip pat visi kiti Fondo pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami valdybos nustatytuose masinėse informavimo priemonėse.

 

 

XI. FONDO PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ, PAJAMŲ BEI TURTO

NAUDOJIMO TVARKA

            1.Fondui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, teisėtai įgytas įstatuose nustatytai veiklai vykdyti. Fondo turtas yra atskirtas nuo steigėjų turto.

2.Fondo pajamų šaltiniai gali būti:

2.1. dalininkų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;

2.2. rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas;

2.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys Fondui;

2.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

2.5. Fondui priklausančių įmonių ir įmonių, kurių dalininku yra Fondas, pelnas;

2.6. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų fondų, programų ir projektų;

2.7. kitos teisėtai įgytos pajamos.

6

3.Fondo lėšos naudojamos tik įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

4.Fondas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Fondas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Fondas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta Fondo įstatuose.

5.Fondas atsisako priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų grupė gali daryti įtaką Fondo veiklai savo ar kitų asmenų naudai.

6.Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik šiuose įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu Fondas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip Fondas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.

7.Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.

 

 

XII. FINANSINĖ VEIKLOS  KONTROLĖ

 

 

1.Finansiniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki kovo 01 dienos, Fondas privalo atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius arba auditorius. Revizorių arba auditorių 1(vienerių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Revizoriumi (auditoriumi) gali būti fizinis arba juridinis asmuo, bet ne dalininkas, valdybos narys, Fondo pirmininkas ar Fondo darbuotojas.

2.Revizorius (auditorius) privalo:

2.1. tikrinti Fondo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

2.2. dalininkų Susirinkimo ir valdybos pavedimu atlikti Fondo finansinės veiklos patikrinimus;

2.3. artimiausiame Susirinkime ar valdybos posėdyje  informuoti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

3.Fondo pirmininkas ir valdyba privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

4.Už darbą revizoriui (auditoriui) Fondas gali mokėti atlyginimą. Atlygio dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato Susirinkimas.

5.Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Fondo veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą.

 

XIII. FONDO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

            1.Fondo įstatai keičiami ir papildomi ne mažiau kaip 1/3 Fondo dalininkų arba valdybos iniciatyva.

2.Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

XIV. FONDO FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

 

1.Fondo filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama valdybos nutarimu. Fondo filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

2.Fondo filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina valdyba.

                                                                              7

XV. FONDO REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR

LIKVIDAVIMO TVARKA

 

            1.Fondas pertvarkomas ir pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2.Tuo pačiu metu Fondas negali būti ir reorganizuotas, ir pertvarkomas.

3.Fondas negali būti pertvarkomas į politinę partiją ar politinę organizaciją.

4.Likęs Fondo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Fondo dalininkų reikalavimus dėl Fondo turto dalies, neviršijančios dalininko įnašo į Fondą, iki Fondo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato dalininkų Susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Fondą.

5.Be kitų Labdaros ir paramos fondų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Fondo likvidatorius privalo:

5.1. viešai paskelbti valdybos nustatytose masinėse informavimo priemonėse apie Fondo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Fondą bei duomenis apie likvidatorių;

5.2 sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

5.3. perduoti likusį Fondo turtą nustatyta Labdaros ir paramos fondų įstatymo tvarka;

5.4. surašyti Fondo likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

5.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

5.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Fondo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Fondui išregistruoti.

 

 

 

 

Renius Kisielius,

Švietėjo Antano Poderio paramos fondo pirmininkas

2012 metų lapkričio mėnesio 30 diena