Apie fondą


ŠVIETĖJO  ANTANO
PODERIO


 PARAMOS  FONDAS

 


Fondas įsteigtas 2008 metų kovo 13 dieną steigėjų Steigiamąjame
susirinkime.

 


Fondo steigėjai:

v


Renius Kisielius
,
gyv. Šilo gatvė Nr. 19 – 7, Salako mstl., Zarasų raj., LT-32216.

v


Algirdas Vapšys
,
gyv. Teatro gatvė Nr. 10 – 6, Vilnius, LT- 03107.

v


Romualdas Jasiukas
,
gyv. Laisvoji aikštė Nr. 15, Salako mstl., Zarasų raj., LT-32216.

 


Švietėjo Antano Poderio paramos fondo Valdybos narių posėdyje fondo
pirmininku išrinktasRenius Kisielius


Švietėjo Antano Poderio paramos fondo įstatai LR Juridinių asmenų
registre įregistruoti

2008
metų balandžio mėnesio 24 dieną.


Fondo kodas: 301695127


Atsiskaitomoji sąskaita:
Ignalinos kredito unijoje,Nr. LT13 5014 4000 1400 0671


Fondo buveinė:  A.Poderio gatvė Nr. 6, Salako mstl., Zarasų r.,
LT-32217.

2008
metų balandžio mėnesio 24 dieną fondui suteiktas paramos gavėjo statusas.

 

FONDO
STEIGIMO  TIKSLAI1.


Fondo įsteigimo tikslai:


skatinti demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės
formavimąsi;

– remti ir tenkinti Salako seniūnijos bei
bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

– siekti ir remti, kad būtų įgyvendinta
idėja, dėl lokalinės monografijos „Salakas” parengimo ir leidybos;

– remti įvairiausias bendruomenės
programas ir projektus, ypač susijusius su krašto puoselėjimu ir
garsinimu.

 

2.


Fondas, siekdamas įsteigimo tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius:


buria bendruomenės narius bendrai veiklai;


organizuoja įvairius renginius;


bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje,
kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos
valstybės institucijomis;


rūpinasi Salako ir jo apylinkių kultūros paveldo išsaugojimu;


garsina Salako kraštą, kuria turizmui, verslui ir kitai veiklai palankią
infrastruktūrą;


rengia labdaros akcijas ir užsiima savanoriška veikla kuriant
bendruomenės gerovę;


– kaupia lėšas, užsiima leidyba, suvenyrų ir atributikos
gamyba, platinimu ir kita veikla,      


kuri garsina Salako kraštą, Fondo išlaikymą ir veiklą.
FONDO  VEIKLOS  TIKSLAI
          1. Fondo pagrindiniai
veiklos tikslai
– labdaros ir paramos bei kitokios
pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (
toliau – Labdaros ir paramos įstatymas ) ir Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, skatinti
demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės
formavimąsi, remti ir tenkinti Salako seniūnijos bei bendruomenės
socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius.2. Fondo uždaviniai:


2.1.Burti bendruomenės narius bendrai veiklai;


2.2.Organizuoti įvairius renginius;


2.3.Rūpintis Salako ir jo apylinkių kultūros paveldo
išsaugojimu;


2.4.Garsinti Salako kraštą, kurti turizmui, verslui ir
kitai veiklai palankią infrastruktūrą;


2.5.Bendradarbiauti su panašiomis visuomeninėmis
organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje bei Lietuvos valstybės
institucijomis, skatinti juos įvairiais būdais remti Fondo veiklą;


2.6.Siekti ir remti, kad būtų įgyvendinta idėja, dėl
lokalinės monografijos „Salakas” parengimo ir leidybos;


2.7.Remti įvairiausias bendruomenės programas ir projektus, ypač
susijusius su krašto puoselėjimu, garsinimu ir klestėjimu;


2.8.Rengti labdaros ir paramos akcijas, aukcionus, užsiimti savanoriška
veikla, kuriant bendruomenės gerovę;


2.9.Kaupti lėšas, užsiimti leidyba, suvenyrų ir atributikos gamyba,
platinimu bei kita veikla, kuri garsina Salako kraštą, Fondo išlaikymą
ir veiklą.
3.Veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:


3.1.  85.32.20 labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių
savitarpio pagalbos organizacijų veikla.
Fondo  veikla per 2008 metus
vper 2008 metus įvyko keturi Fondo valdybos  posėdžiai.


v2008 metų gegužės mėnesio 07 dieną, Fondui bendradarbiaujant su Salako
seniūnija, Zarasų rajono savivaldybės Viešąja biblioteka, Zarasų
švietimo centru ir Vilniaus Pedagoginio Universiteto Istorijos fakultetu,
pažymint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Salako mstl. Gražutės
regiono parko konferencijų salėje įvyko konferencija ,,Salako praeitis
istorijos šaltiniuose ir naujausiuose tyrimuose“.


vper 2008 metus Fondui paaukota 31549,70 litų.
Fondo  veikla per 2009 metus

 


vper 2009 metus įvyko penki Fondo valdybos posėdžiai.


vBendradarbiaujant su Salako seniūnija 2009 metų birželio 27 dieną
Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmečio
įamžinimui, Zarasų ir Gaisrinės gatvių kryžkelėje pastatytas paminklinis
akmuo.


Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui įamžinti paminklinis akmuo.


v


2009 metų rugsėjo 21
dieną, Fondui bendradarbiaujant su Salako seniūnija, Zarasų švietimo
centru, Salako pagrindine mokykla ir Gražutės regiono parko direkcija,
pažymint pasaulyje tarptautinius astronomijos metus Gražutės regioninio
parko konferencijų salėje surengta konferencija ,,Pažink savo visatą“.


v


2009 metų rugsėjo 18
dienos Fondo valdybos nutarimu Nr. 4 gerbiamai Gražinai Poderytei
(fondas pavadintas jos tėvelio, pirmo lietuvių kalbos mokytojo Salake
garbei) suteiktas fondo Garbės pirmininkės vardas.


v


2009 metais Fondas
parėmė Salako bendruomenę ,,Sakalas“, bendruomenės namų dokumentų
tvarkymui 2176 litais.


v


2009 metų lapkričio 13
dieną Fondas pateikė dokumentus prisijungti prie Zarasų savivaldybės
vietos veiklos grupės.


 Fondo  veikla per 2010 metus


v
2010
metų vasario 09 dieną Fondas pasirašė Jungtinės veiklos sutartį su
Vilniaus Pedagoginiu Universitetu dėl projekto – lokalinės monografijos
,,SALAKAS“ parengimo. 


Jungtinės veiklos sutarties pasirašymas 2010 metų vasario 09 dieną
Vilniaus Pedagoginio Universiteto rektoriato salėje. Sutartį pasirašo
VPU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis ir Fondo pirmininkas Renius
Kisielius.

v
2010
metų vasario 09 dieną Fondas pasirašė Aukos sutartį su Gražina Poderyte
(G. Poderytė paaukojo fondui nuosavybės teise jai priklausančius
pastatus Salako mstl. Poderio g. Nr 6) su tikslu, kad gyvenamąjame name
bus įrengtas jos tėvelio, Antano Poderio vardo muziejus ir Salako
mokyklos raidos istorinė ekspozicija.


Aukos sutarties pasirašymas Elektrėnų notarų biure 2010 metų vasario
09 dieną.

Sutartį pasirašo fondo pirmininkas Renius Kisielius ir
fondo Garbės pirmininkė Gražina Poderytė.

v
per 2010 metus įvyko septyni Fondo valdybos posėdžiai.

v
per 2010 metus Fondo pirmininkas išleido penkis įsakymus.

v
per 2010 metus Fondas parėmė Salako bendruomenę ,,Sakalas“ 1630 Lt .

v
2010 metų rugsėjo 24 dieną paruošė aukoto G. Poderytės namo Fondui remonto projektą ir rengiasi teikti paraišką paramai gauti, pagal vietos plėtros strategijos“ ,,Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės strategija“ I prioriteto ,,Gyvenimo kokybės kaime gerinimas“ priemonę ,,Kaimų ir gyvenviečių infrastruktūros gerinimas, patogesnio gyvenimo kaime kūrimas“.

v
2010 metų rugsėjo 03 dieną Fondas Salako miestelio Daugailių gatvėje įamžino vietą, kurioje buvo įrengtos kartuvės Salako gyventojams, kurie dalyvaus 1863 metų sukilime.

 
 


Kartuvių kalne paminklinis akmuo 2010 metų rugsėjo 03 diena

 
 


Kartuvių kalnelis 2010 metų rugsėjo 03 diena

 
 


Kartuvių kalnelio paminklinis akmuo Daugailių gatvėje Salako miestelyje
2010 metų rugsėjo 03 diena

v
2010 metų lapkričio 22 – gruodžio 17 dienomis Fondas organizavo tradicinę Kalėdinę Gerumo akciją ,,Ištiesk ranką“ seniūnijos vienišiems senjorams.

v
per 2010 metus Fondui paaukota ir pervesta pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2 % – 3216 litų.

Fondo veikla per 2011 metus

Per 2011 metus įvyko šeši Fondo valdybos posėdžiai.

Per 2011 metus Fondo pirmininkas išleido keturis įsakymus.

Per 2011 metus Fondas įvairioms prekėms ir paslaugoms išleido 720,22 Lt.

per 2011 metus Fondui paaukota ir pervesta pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2 % – 900 litų.

2011 m. birželio 23 d. abipusiu Vilniaus pedagoginio universiteto ir Fondo sutarimu nutraukta 2010 m. vasario 09 d. pasirašyta sutartis dėl monografijos ,,Salakas“ parengimo ir leidybos.

2011 m. birželio 25 d. suorganizuota konferenciją ,,Salako istorinė raida XV –Xa.: parapija, valsčius, miestelis“, skirta Salako miestelio 515 – ųjų metinių paminėjimui ir Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios pastatymo 100 – čiui pažymėti.

Konferencija ,, Salako istorinė raida XV – XX a. : parapija, valsčius, miestelis“ Gražutės regioninio parko salėje.

2011 m. rugsėjo 27 d. Fondo pirmininkas R. Kisielius Zarasuose pasirašė trišalę Vietos projekto vykdymo sutartį tarp Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Zarasų savivaldybės Vietos veiklos grupės.

Fondo pirmininkas R. Kisielius Zarasuose pasirašo trišalę Vietos projekto vykdymo sutartį.

2011 m. spalio 07 dieną Fondo pirmininkas R. Kisielius ir UAB ,,Rusakalnis“, atstovaujamas direktoriaus Tadeuš Uždel, pasirašė Darbų rangos sutartį vietos projekto ,,Gyvenamojo namo remontas pritaikant patalpas memorialiniam mokytojo A. Poderio ir Salako mokyklos švietimo raidos muziejui“ įkurti už 114292,30 Lt.


Fondo pirmininkas R. Kisielius ir UAB ,,Rusakalnis“ direktorius Tadeuš Uždel pasirašo Rangos darbų pirkimo sutartį.

2011 m. spalio 24 dieną Fondas, atstovaujamas pirmininko R. Kisieliaus ir VĮ ,,Versmės“ leidykla, atstovaujama vadovo Petro Jonušo, pasirašė sutartį dėl knygos ,,Salako kraštas“ parengimo ir išleidimo iki 2012 m. birželio 15 dienos.

VĮ ,,Versmės“ leidykla vadovas Petras Jonušas konferencijoje ,,Salako istorinė raida XV – XX a.: parapija, valsčius, miestelis“

Fondo veikla per 2012 metus
2012 metų kovo 14 dieną vyko Švietėjo A. Poderio Paramos fondo visuotinis steigėjų (dalininkų) susirinkimas.

Per 2012 metus įvyko septyni Fondo valdybos posėdžiai.

Per 2012 metus Fondo pirmininkas išleido šešis įsakymus.

Per 2012 metus Fondui paaukota 1000 Lt ir pervesta pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2 % – 869,68 Lt .

Per 2012 metus Fondas įvairioms prekėms ir paslaugoms išleido 1779,00 Lt.

2012 metų sausio 30 dieną Fondas pasirašė paskolos sutartį su Ignalinos kredito unija įgyvendinamo projekto ,,Gyvenamojo namo remontas pritaikant patalpas memorialiniam Antano Poderio ir Salako mokyklos švieitimo raidos muziejui“ įkurti, dėl spartesnio darbų vykdymo.

2012 m. birželio 30 d. Salako miestelio šventės metu, Fondas pristatė visuomenei ilgai lauktą knygą ,,Salako kraštas“.

Fondo pirmininkas R. Kisielius pristato visuomenei ilgai lauktą knygą ,,Salako kraštas“

VĮ ,,Versmė“ leidyklos vadovo Petro Jonušo rankose knyga ,,Salako kraštas“

2012 m. lapkričio 24 d. Fondas visuomenei pristatė įgyvendintą vietos projektą ,,Gyvenamojo namo remontas pritaikant patalpas memorialiniam Antano Poderio ir Salako mokyklos švietimo raidos muziejui“ įkurti.

Įgyvendinto vietos projekto atidarymo akimirka

Juostelės perkirpimas

Sėkmingas projekto įgyvendinimas ir muziejaus atidarymas
domino didelį būrį salakiškių ir svečių

Susirinkusius į muziejaus atidarymą sveikina rajono meras A. Abramavičius

Malonus vargas su šaukštu deguto
Prieš metus, man, paramos Fondo pirmininkui ir šių eilučių autoriui, teko garbė pasirašyti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Zarasų savivaldybės VVG projekto ,,Gyvenamojo namo remontas pritaikant patalpas memorialiniam mokytojo Antano Poderio ir Salako mokyklos švietimo raidos muziejui“ vykdymo sutartį. Pagal pasirašytą sutartį vietos projekto įgyvendinimui skirta 120 tūkst. litų (panaudota įgyvendinant projektą 119020,55 Lt). Projektas buvo finansuojamas iš Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės strategijos ,,Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės strategija“ I prioriteto ,,Gyvenimo kokybės kaime gerinimas“ priemonę ,,Kaimų ir gyvenviečių infrastruktūros gerinimas, patogesnio gyvenimo kaime kūrimas“. Projektas pagal trišalę vietos projekto vykdymo 2011 m. rugsėjo 27 d. sutartį Nr. LEADER-11-ZARASAI-01-001 planuotas įgyvendinti iki 2013 metų kovo 20 dienos, nors darbų apimtys liudijo, kad remonto darbus įmanoma baigti ir anksčiau. Net ir rangovas UAB ,,Rusakalnis“ tvirtino bei tikino, kad darbus atliks per 3 – 4 mėnesius. Patikėjome ir ieškojome kreditavimo įstaigos bei laiduotojų paskolai gauti. Fondo projekto ,,Gyvenamojo namo remontas pritaikant patalpas memorialiniam mokytojo Antano Poderio ir Salako mokyklos švietimo raidos muziejui“ tikslas – suremontuoti paaukotą fondui pastatų kompleksą ir įsteigti jame muziejų. Remonto rangos darbų eigoje suremontuotas pastatų kompleksas, tai yra po vienu stogu esantis gyvenamasis namas ir tvartas, įrengtas memorialinis mokytojo Antano Poderio muziejus, įkurta (pastoviai papildoma) Salako mokyklos švietimo raidos ekspozicija, vienas kambarys skirtas paramos fondo buveinei, sutvarkyta komplekso aplinka bei žemės sklypas (išlygintas žemės paviršius 0,3792 ha plote, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pašalinti krūmai, beverčiai medžiai ir jų ataugos, sklypas užsėtas žole. Iki 2013 metų pavasario žemės sklype Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studento (diplomanto) bus suprojektuotas ir realiai pradėtas kurti (pasodinti pirmųjų Salako mokyklos abituriantų laidų medeliai) parkas su žaliąja scena muzikiniams-literatūriniams vakarams.

Projektas yra viešas, nes vykdo ir vykdys visuomeninę-istorinę, pažintinę-mokomąją vertę turinčią veiklą, tenkins visų amžiaus grupių vietos gyventojų ir atvykstančių turistų, poilsiautojų poreikius, plės bendradarbiavimą su vietos bendruomene, Gražutės regioninio parko lankytojų centru ir Zarasų krašto muziejumi.

Esu tikras šio įgyvendinto projekto sėkme ir nauda visuomenei, šio krašto istorijos, švietimo, kultūros raidos įamžinimu, išliekamąja verte ateinančioms kartoms.

Esu ramus, kad šviesaus atminimo Gražinos Poderytės auka ir priesakas fondui – įvykdyti, nors įgyvendinant vietos projektą teko nemažai, tačiau maloniai pavargti.

Nuoširdžiai dėkoju paramos fondo Valdybai ir finansininkei Z. Gaidelienei, laiduotojams paskolai gauti J. ir A. Vapšiams, G. ir R. Jasiukams, D. ir R. Kisieliams, Zarasų VVG darbuotojams už visapusišką pagalbą ir patarimus, bei NMA prie ŽŪM už toleranciją.

Apgailestauju, kad padėkos žodžių negaliu tarti remonto darbus vykdžiusiam rangovui UAB ,,Rusakalnis“ (direktorius Tadeuš Uždel). Liaudies išmintis sako ,, Šaukštas deguto – statinę medaus sugadina“, ir tai nutiko mums dėl rangovo patikimumo. Rangovas visus projekto įgyvendinimo metus delsė ir vilkino darbus, maitino ,,gražiais“ pažadais ir melavo, o apie atliktų darbų kokybę nesinori ir kalbėti. Net didžiausiam priešui nelinkiu turėti kokių nors reikalų su UAB ,,Rusakalnis“ ir direktoriumi Tadeuš Uždel.

Šių metų lapkričio 24 dieną 12 val. Salako mstl., Poderio g. Nr. 6 paramos fondas pristatys visuomenei įgyvendintą vietos projektą ,,Gyvenamojo namo remontas pritaikant patalpas memorialiniam Antano Poderio ir Salako mokyklos švietimo raidos muziejui“. Į muziejaus atidarymą ir ekspozicijos pristatymą kviečiame ir laukiame visų, trokštančių iš arčiau pažvelgti į šio krašto istorijos, švietimo, kultūros raidą.

Švietėjo Antano Poderio pirmininkas, vietos projekto vykdytojas
Renius Kisielius

A.Poderio darbo kambarys

A.Poderio darbo kambarys

A.Poderio virtuvė

Arpas su bruku

Ūkio rakandų ekspozicija

Fondo pastatai po remonto 2012-11-08
 

Fondo veikla per 2013 metus

Per 2013 metus įvyko trys paramos Fondo valdybos posėdžiai.

Per 2013 metus paramos Fondo pirmininkas išleido vieną įsakymą.

Per 2013 metus paramos Fondui paaukoti 650 Lt ir pervesta 480,74 Lt pagal LR labdaros ir paramos įstatymą. 

Fondo buveinė, A. Poderio ir Salako mokyklos muziejus 2013-06-29

Paramos fondo buveinė, A. Poderio ir Salako mokyklos muziejus 2013-06-29

Pagal parengtą projektą 2013 m. balandžio mėn. pradėtas parko tvarkymas  ir medelių sodinimas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Medelių sodinimas 2013-04-27

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Medelių sodinimo talkininkai   su paramos fondo pirmininku R. Kisieliumi

Fondo parkas 2013-06-25

Parko tvarkymo darbai prie pabaigos

 2013 m. rugsėjo mėn. pradėta lauko koncertinės estrados statyba.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lauko koncertinės estrados parke statybos darbai 2013-09-13

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lauko koncertinės estrados parke statybos darbai prie pabaigos 2013-10-30

 

 

2013 m. birželio 29 d. Salako miestelio šventės metu,

paramos     Fondas pristatė visuomenei sutvarkytą parką.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pirmos abiturientų laidos 1949m. įamžinimas 

Per 2013 metus Fondas įvairioms prekėms ir paslaugoms išleido 4448,00 Lt.

Fondo veikla per 2014 metus

 

 

                 > per 2014 metus įvyko du Fondo valdybos posėdžiai;

 

                 > per 2014 metus Fondui paaukota 447,00 Lt (129,46 €);         

 

                 > pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Fondui                                                 pervesta 409,29 Lt ( 118,54 €);

 

                 > per 2014 metus Fondas įvairioms prekėms ir paslaugoms išleido 357,99 Lt                                      (103,68€).

 

                 > Lėšų likutis Fondo sąskaitose 2014 metų gruodžio 31 dieną yra 639,60 Lt                                      (185,24 €).

 

 

 

Pirmojo renginio A. Poderio parke akimirkos 2014-06-27

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Fondo veikla per 2015 metus

 

 • per 2015 metus sušaukti trys fondo valdybos posėdžiai;
 • per 2015 metus įvyko paramos fondo visuotinis steigėjų (dalininkų) susirinkimas;
 • per 2015 metus fondui paaukota 133,00 Eur;
 • pagal Letuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą fondui pervesta 101,06 Eur;
 • per 2015 metus fondas įvairioms prekėms ir paslaugoms išleido 152,27 Eur;
 • lėšų likutis fondo sąskaitose 2015 metų gruodžio 31 dieną yra 206,07 Eur;
 • 2015 metų lapkričio mėn. fondas organizavo aukų rinkimą Salako valsčiaus Vyčio Kryžiaus kavalierių ir savanorių atminimui įamžinti;

fondui

Poderio parke Užgavėnės 2015-02-17

12212470_1200033726676845_1505833308_n

12226531_1200033730010178_1468598060_n

 

 

 

Fondo veikla per 2016 metus

 • per 2016 metus sušaukti trys fondo valdybos posėdžiai;
 • per 2016 metus įvyko paramos fondo visuotinis steigėjų (dalininkų) susirinkimas;
 • per 2016 metus fondui paaukota 150,00 Eur;
 • pagal Letuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą fondui pervesta 227,94 Eur;
 • per 2016 metus fondas įvairioms prekėms ir paslaugoms išleido 124,57 Eur;
 • lėšų likutis fondo sąskaitose 2016 metų gruodžio 31 dieną yra 459,09 Eur;
 • 2015 metų lapkričio mėn. fondas organizavo aukų rinkimą Salako valsčiaus Vyčio Kryžiaus kavalierių ir savanorių atminimui įamžinti ir sulaukė 100,00 Eur aukos;

 

Užgavėnės A. Poderio parke

Užgavėnės A. Poderio parke

Gražutės regioninio parko direkcijos Užgavėnių MORĖ

Gražutės regioninio parko direkcijos Užgavėnių MORĖ

Koncertuoja ansamblis Klezmer Klangen

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

Koncerte žiūrovų netrūko

Koncerte žiūrovų netrūko

Prie geros muzikos linksmas ir ratelis.

Prie geros muzikos linksmas ir ratelis

Salako mokyklos jubiliejinė lydeka

Salako mokyklos jubiliejinė lydeka

Greit visi bus vaišinami kiaušiniene

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Švietėjo A. Poderio paramos fondo

veikla per 2017 metus

 

 • 2017 metų sausio 01 dieną fondo sąskaitoje buvo 459,09 Eur likutis;
 • Per 2017 metus sušaukti du fondo valdybos posėdžiai;
 • Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą fondui pervesta 220,02 Eur;
 • Per 2017 metus fondas Salako valsčiaus Vyčio Kryžiaus kavalierių ir savanorių atminimo įamžinimui sulaukė 328,0 Eur aukos;
 • Per 2017 metus fondas įvairioms prekėms ir paslaugoms išleido 114,85 Eur;
 • Lėšų likutis fondo sąskaitoje 2017 metų gruodžio 31 dieną buvo 892,26 Eur.